منصوره ، خواهر بهکیش ها بازداشت شد


ماموران جمهوری اسلامی روز یکشنبه 22 خرداد، منصوره بهکیش را به همراه چند نفر دیگر دستگیر کردند . به گفته  شاهدین عینی مامور اطلاعاتی زن ساعت 8 شب در تقاطع یوسف اباد و فاطمی او را شناسایی و دستگیر می کند و پس از انتقال به  پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل می کنند و تا کنون هیچ گونه اطلاع دیگری از وضعیت ایشان به خانواده اش نداده اند. 

منصوره بهکیش از خانواده نامدار بهکیش هاست . آن هایی که دستی بر آتش داشته و دارند، آن قاب عکس بزرگ خاوران را به یاد می آورند که پنج فرزند مادر بهکیش را به همراه داماد خانواده در خود قاب کرده بودو زینت خاوران می شد.

از آن خانواده بزرگ تنها یک برادر که هم اکنون در  خارج از کشور زندگی می کند و منصوره به جا مانده اند که مسئولیت نگه داری مادر پیرش را بر عهده داشت . 

اگر چه از پیش روشن و مشخص است که جمهوری اسلامی ذره ای از انسانیت را با خود به همراه ندارد اما به هر حال از لحاظ انسانی منصوره نباید یک ساعت هم در زندان باشد . 

نگذاریم که این نامردمان آخرین ضربه ها را بر استقامت این خانواده وارد کنند. منصوره بهکیش را فورا آزاد کنید! 


 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

3 نظر

  1. به شش ستاره آسمان آزادی قسم مادرکه کاری کنیم که توجشن پیروزی راببینی وقاتلان فرزندانت رادردادگاهای مردمی به پای میزمحاکمه خواهیم کشاند.ماپیروزیم مابیشماریم
    یک مادر

  2. لطفا از این خانواده بیشتر بگوئید .

  3. خانواده بهکیش اززمان شاهفعالیت سیاسی ومبارزاتی داشتن برادربزرگ شان محموددرزمان شاه به علت فعالیت سیاسی دستگیرواول به اعدام وحبس ابدمحکوم شدودرسال 57 درقیام مردم که درب زندانهاگشوده شدایشان هم آزادشدومجدادرجمهوری اسلامی دستگیروبه 1سال حبس محکوم شدکه درسال 67 مدت 5سال راگذارنده بودکه درکشتاردسته جمعی اعدام شدو3 برادردیگردرسالهای فکرکنم 60و64و67وخوتهرشان سال 62 کشته شدکه جنازه هم ندادن وشوهرخواهرشان سال 60 کشته شدوازاین خانواده فعلامنصوره وبرادرش که خارج ازکشورزندگی میکندومنصوره بایدازمادرپیری که90 سال ازسنش میگذردنگهداری کندزنی که این بارمصبیت رابردوش های نازک خودحمل میکندواینک هم که منصوره راروز22 خرداددرخیابان دستگیرکردند.درحالییکه اوبه کسانیکه بااوبازداشت شدن وبعدآزادشدن گفتندبه ماموران گفته چرامرادستگیرکردیدیعنی ماحقنداریم به خیابان بیاییم ومن برای خریدآمده بودم .

دیدگاه تان را وارد کنید