آمار کشته شدگان

خواننده گرامی!
سایت مادران پارک لاله ایران سعی کرده است، بخشی از آمار موجود از کشته شدگان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران را از منابع مختلفی جمع آورده کرده و با وفاداری به منبع اولیه در یک جا و برای دسترسی بهتر جمع آوری کند. مبرهن است که تعداد کشته شدگان از مجموع آمارهای جمع آوری شده بسیار بیش تر است. امید به این داریم که پس از مطالعه این آمار، اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید به قسمت تماس با ما رفته و آن را برای ما بفرستید. هم چنین اگر نامی از قلم افتاده و یا شرحی اشتباه رفته است از همان طریق ما را آگاه کنید.