درباره دادخواهی

خواننده گرامی !
در این بخش از سایت مادران پارک لاله ایران، تلاش کرده ایم تا بخشی از منابع موجود درباره دادخواهی را گردآورده و جهت دسترسی بهتر در اختیارتان بگذاریم. هم چنین تلاش ما بر این خواهد بود تا از این پس به تولید و ترجمه متونی در این حوزه نیز پرداخته و به فرهنگ دادخواهی و جنبش دادخواهانه در حد توان و امکان، یاری برسانیم.

اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانۀ بین المللی

چرا طرح شکایت از آمرین و عاملین سرکوب افراد و نیروهای سیاسی ضرورت دارد؟/جعفر بهکیش

شکايت نامه های خانواده های زندانيان اعدامي ١٣٦٧ - ١٣٨٢دادخواهی، حق بازماندگان/رضوان مقدم


آیا جنایت "ژنوساید سیاسی" در قوانین بین المللی ممنوع شده است؟/جعفر بهکیش