برای دایه شریفه


دایه شریفه!
چقدر رنج؟
آتش در دلت اما
آتش به جانت مزن مادرم

خالو میرزا!
میوه زندگیت به دست یغما؟!

رامینم!
حزن درون چشمانت از چیست؟ 

از بس که دویده‌ای
برای آرمان و داد 
و امروز دار 

ندیدند از خون ِکمانگر تو جوشیدی
کور چشم‌اند رویش جوانه را.

شیرین احمدی
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید