یادداشت یکی از مادران پارک لاله درباره اعتراض های اخیربالاخره فشارهای اقتصادی، سیاسی اجتماعی بر شانه های مردم، باعث شد که اعتراض های گسترده اقشار مختلف مردم راه خود را در خیابان و رو در رو با حاکمیت، به عنوان عرصه اصلی مبارزات پیدا کند، البته راه بسیار درازو پرفرازو نشیبی را در پیش رو داریم و ممکن است این بار هم شکست بخوریم، ولی مهم این است که مردم مسیر درست را شناختند و از اینجا به بعد نقش نیروهای مترقی و رو شنفکر وتحول خواه خیلی مهم استاین که بتوانیم تشکل های مستقل خود را تشکیل دهیم و به سمت اتحاد با هم به پیش برویمهمسویی با مردم و تغییر شعارها و افزایش سطح مطالبات و خواسته ها و مرزبندی با جریان های رفرمیست و عناصرخائن وفرصت طلب دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب و در نهایت سازماندهی و تشکل یابی حرکت‌های مردمی خیلی مهم است.

امیدوارم همه این حرکت های پیش رونده، همان طور که دوست داریم و سال ها در آرزوی آن بودیم اتفاق بیافتد و مردم راه درست و مستقل از حاکمیت را تا رسیدن به رهایی از استبداد ادامه دهندممکن است در این مرحله نتوانیم به نتایج دلخواه برسیم، ولی این حرکت ها نشان از آن دارد که مردم از حاکمیت گذر کرده اند و می خواهند خود تحولی اساسی در زندگی شان ایجاد کنند و بی تردید در آینده نه چندان دور این آرزو با شکل گیری جریان های قوی تحول خواه و مستقل از حاکمیت متحقق خواهد شد.

پرسشی که این روزها در ارتباط با همراهان مان دایم تکرار می شود، چگونگی شرکت ما در این تجمعات و راهکارها و قدم های بعدی است، چالشی که با آن مواجه هستیم و سرعت و گستردکی حرکت، باعث شده است که همه جریان ها از تحلیل و تبیین دقیق آن جا بمانند. واقعا در بهترین حالت و خوش بینانه ترین تحلیل هم این حرکت به این حجم و کستردگی پیش بینی نشده بود.

به هر حال روزهای آینده، روزهای مهمی در تاریخ مبارزات مردم ایران است و در این میان نقش همه جریان ها و افراد و جنبش های تاکنونی مثل جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی تحول خواهان و به ویژه جنبش دادخواهی بسیار مهم استجنبشی که دغدغه ماست و سال هاست که همراه با جنبش دادخواهی خانواده به دنبال حقیقت و برقراری عدالت هستیمبی تردید ضرورت دارد که این جریان های پیش رو به سوی اتحاد با هم و برنامه راهبری و طرح مطالبات مشخص به پیش بروند.

آرزوی پیروزی مردم وتحقق خواسته های تحول خواهانه، خواست همه ماست.

یکی از مادران پارک لاله ایران
۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید