تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد

این روزها مادر نازنین دیگری از مادران خاوران در بستر بیماری است. مادری که صبر و متانت اش مثال زدنی است. مادری که غم بزرگ و بار سنگین از دست دادن شش فرزند را سال هاست بر دل دارد. قلب مهربان این مادر اندوه بسیاری چشیده و روزهای ناگوار بسیاری را پشت سر گذاشته، هر درد و رنج زخمی کاری بر این دل دریایی زده ولی امید او به روز دادخواهی هر زخم را مرهمی شده و او را بر خواست خود استوار کرده است. این مادر نستوه کسی نیست جز مادر بهکیش، دخترش، منصوره، در این چند روز همچون پروانه ای بر گرد شمع وجود مادر گردیده و او را پرستاری کرده است. او عاشق مادر است. او عاشق تمام مادران رنجدیده خاوران است. او به روز دادخواهی ایمان دارد و می خواهد مادر نازنین اش که بزرگوارانه صبوری پیشه کرده و این حجم اندوه را دم برنیاورده این روز را ببیند. به امید بهبودی هر چه سریعتر او که نماد پایداری و استواری مادران ایران است.

در این چمن چو درآید خزان به یغماییرهش به سرو سهی قامت بلند مباد

یکی از مادران پارک لاله ایران

مهر ماه ١٣٩٣
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. خانم به کیش برای من عزیز دوست داشتنی وبزرگوار است

دیدگاه تان را وارد کنید