یادداشت کوتاه یکی از مادران عزادار

شنبه ای دیگر
این شنبه نیز مادران داغدار علی رغم فضای امنیتی بسیار در پارك در گوشه وكنار نشسته بودند وحضورشان را اگر چه اندك ولی در سكوت به نمایش گذاشتند نگاه غمگینشان حاكی از درد ورنجی بود كه این چند روز برسرشان گذشته بود! بعضی خسته از  ضربه های باتوم بعضی عزادار وبعضی دربه در به دنبال فرزندانشان این سو وآن سو ی بازداشتگاه ها وبیمارستانها گرفتار!
گمان نكنید كه مادران ترسیدند ونیامدند! آری بودند اما سوگوار عزیزانشان ودر كنجی نشسته به یاد دوستان در بندشان .........!
با امید فردایی بهتر وشنبه هایی دیگر.........

                                                   12/10/88        ژیل
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید