گزارش تجمع 7 تيرماه

گزارش تجمع 7 تيرماه
ديروز شنبه 7 تيرماه 1388 قرار تجمع پارك لاله توسط مادران عزادار فراخوان شده بود كه جمعيت زيادي هم در اطراف آب نماي پارك لاله البته به صورت پراكنده به چشم مي خورد . پليس از قبل از اين ساعت كاملاً پارك و اطراف آب نما را در كنترل داشته و با آوردن ماشين هاي ون به درون پارك و استقرار ان ها در چهار طرف آب نما اقدام به حركت هاي گشت زني و نمايش اقتدار كردند كه البته با توجه به نوع تجمع به شكل دسته هاي كوچك و پراكنده عملا نتوانستند كاري از پيش ببرند و اين حركت پليس به تدبير تجمع كنندگان در همان نيم ساعت اول خنثي شده و شركت كنندگان تجمع را مصمم تر كرد . اما پليس از كار ننشست و سعي كرد بدون اين كه جلب توجه خبري كند از ماشين ابپاشي كه به قصد آب دادن فضاي سبز در پارك استفاده مي شد بهره بگيرد و يك مامور پارك را هم براي اين كار برگزيد تا ضمن آب پاشيدن از بالا روي درختان نيمكت هاي زير آن ها و به طبع هر كس كه روي نيمكت ها باشد يا خيس شده و يا از روي نيمكت ها بلند شود و شايد از اين ها راه بتواند جمع ها را متفرق كند . اما اين اقدام ناشيانه نيز با حركت خود پليس كه ابتدا سعي مي كرد محترمانه باشد و با جملات لطفا بلند شويد و بفرماييد قدم بزنيد به حركت جالب تري بدل شد كه پليس را مجبور به برخورد قهر آميزتري كرد حركت مادران در اطراف آبنما تبديل به تجمع راه پيمايي مانندي شد كه به دور حوض آب نما حركت مي كرد و كم كم همه ي كساني را كه در اطراف منتظر بودند را همراه خود مي كرد . پليس متوجه اشتباه خود شده و با دستگيري زينب پغمبر زاده و شروع به فحاشي به ديگران و حركات موهن تجمع را متفرق كرد . زينب را در يك ون نيروي انتظامي نگه داشتند و هر كس را كه سعي در نزديك شدن به آن داشت با تهديد دستگيري و توهين روبه رو مي كردند . ون تا نزديك هاي ساعت هشت هنوز در پارك بود و پس از آن من محل را ترك نمودم .
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید