تحت فشار گذاشتن مادران دستگير شده براي اعتراف گيري هاي دروغين!

كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها طي اطلاعيه اي از تحت فشار گذاشتن مادران دستگير شده براي اعتراف گيري هاي دروغين خبر داد. متن كاملا اطلاعيه ذيلا آورده ميشود : 
بر اساس گزارشات و اخبار دريافتي حاكميت دروغگو و ظالم از هيچ رذالتي براي به كرسي نشاندن دروغ و فريبهاي رنگين خود كوتاهي نميكند. طي اخبار و اطلاعيه هاي مختلف عموم مردم اين مهين و فعالين حقوق بشر و همچنين مجامع مختلف حقوق بشري و بين المللي را در جريان حملات وحشيانه و دستگيري هاي خودسرانه مردم ايران قرار داده ايم.
بطور خاص اعمال فشار حاكميت بر روي مادران و خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها طي ماههاي اخير بيشتر شده و كارشناسان اطلاعات مشغول پرونده سازي بر عليه اين خانواده هاي داغدار و يا اسيب ديدگان جريانات اخير هستند كه بتوانند از اين طريق زهر جشمي از ساير فعالين حقوق بشر نيز بگيرند.البته كه كور خوانده اند و مردم ما پيشاپيش از اعمال فشارهاي رذيلانه حكومتي مطلع هست.
در روز يكشنبه 14 آذرماه بر سر مزار شهيد امير ارشد تاجمير تعدادي از شركت كنندگان در مراسم تولد و يادبود اين جانباخته را دستگير نمودند كه نهايتاً خانمها حكيمه شكري و ندا مستقيمي و آقاي مهدي رمضاني( پدر جانباخته،رامين رمضاني) را به اوين منتقل نمودند.اين نفرات طي يك هفته اخير مستمرآً تحت فشار عناصر اطلاعاتي و در معرض اتهامات پوشالي ارتباط با خارج و يا گرفتن كمك از خارج و... هستند و به زور و ارعاب و شكنجه و تشويش ميخواهند كه از اين دستگيرشدگان اعترافات دروغين بر عليه خودشان بگيرند. در اداره اطلاعات شهر ري ابتدا از 12 نفر بازداشتي سؤالاتي از قبيل اينكه شما با كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها ارتباط داريد و يا ... و چرا با آنان تماس ميگيريد، شروع به بازجويي از نفرات نموده اند كه آنان را در معرض ترس و تهديد و... قرار بدهند.
خانمها حكيمه شكري و ندا مستقيمي و همچنين آقاي مهدي رمضاني،هر سه نفر، هم اكنون در اوين تحت فشارهاي بازجويان اطلاعات ميباشند. خانم شكري تا كنون هيچ تماسي با خانواده خودش نگرفته و دستگاههاي قضاييه حكومتي در اوين و... نيز هيچ پاسخي در رابطه با شرايط و وضعيت وي به خانواده اش نميدهند. خانواده خانم شكري عميقاً نگران وضعيت و سلامتي ايشان هستند خانم ندا مستقيمي نيز تحت فشارهاي كارشناسان اطلاعاتي در اوين است.وي با خانواده اش ارتباط گرفته و گفته است كه است كه در اوين محبوس و تحت بازجويي اطلاعاتي ها قرار دارند.همچنين آقاي رمضاني تا كنون هيچ ارتباطي با خانواده اش
نگرفته و خانواده وي از وضعيت آقاي رمضاني بي اطلاع هستند.گفته ميشود كه به خانمها شكري و مستقيمي اتهام كليشه اي جاسوسي! زده شده و اينكه با سايتهاي خارج كشوري در ارتباط بوده ايد و يا اينكه شما روي پول شعار نويسي ميكرده ايد! و
سازماندهي و فعاليتهاي مادران و... را شما انجام ميدهيد.!!!
دروغ هاي دستگاههاي اطلاعاتي تماما،براي به زانو درآوردن مادران فداكار و فعال كه از خانواده هاي دردمند جانباختگان و بازداشتي ها حمايت ميكنند ميباشد.ظالمان حاكم ميخواهند از هر طريقي هر صداي دادخواهي و حق طلبي را با انواع برچسپهاي
رذيلانه سركوب كنند.البته دستگاه اطلاعاتي و دست اندركاران كارشناس!،خوب ميداند كه زمان اين سياستهاي عوامفريبانه به سر آمده و مردم به جان آمده ما ترفند هاي خبيثان را خوب ميشناسند و برايش بهايي قائل نيستند
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها اعمال فشار بر روي خانمهاي دستگري شده و پدر جانباخته رامين رمضاني را محكوم مينمايد و به مجامع مختلف حقوق بشري و بين المللي در رابطه با نجات جان آنان و همچنين بازديد از
زندانهاي ايران فراخوان ميدهد.
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید