تقدیم به مادران عزادار

مادرم داغدار
فرزندم با گلوله ای در گلو
بر سنگفرش خیابان
در بادها بر جا ماند
برادرم
آه زندانی
همسرم مفقود
دلم پاره پاره
و تنم از ضربه های باتوم
بت پرستان زخمی
خسته نیستم
هنوز پای رفتنم ست
با زنجیرهای پوسیده بر پا
بسویت می آیم
و فریادت خواهم زد
عدالت کجایی ...؟!
ژیل
آبان 88
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

4 نظر

 1. نظر آزمایشی

 2. ما درا ن صلح :
  * * * * * * *
  آ فتا ب از چشما ن تو بر می خیزد
  شبا نه این همه اند وه شرما گینه آ ب میشود
  وانتظا رتو زند گی رافوج فوج پروازمیدهد
  در آسما ن خا ورستا نها ی خاک
  با ری چنین :
  با ری چنین : وطن ازدستا ن تو سبز است
  مادر صلح :

  گذر غریبیست مادر !
  بیا بیا همراه درتب وتا ب حا د ثه
  آ نگا ه حرا س یک د نیا سکو ت !
  دخمه ها ی انفرا د ی و تا بو ت
  ترد ید ما ند ن و شکست
  تا ب می دهد
  مرحم زخمها ی بی مرحمی .

  آ غوشت بستر نوازش است
  چو نا ن تو ت آوای لالائی تو درپرواز
  خیا ل گا ها ها ن شکنجه
  تنها ئی محض
  مجا ل پا ی دار
  سربدار
  هستی وهمسفر ی
  راه مرگ
  لاخ خا ک
  خا ورا ن :
  چه شکو هیست درتو ما در صلح
  که خشم آواها ی
  همه نا روا ئی
  به ترنمی تو ش می دهی
  از سر گذ را ن .
  با ری چنین وطن ازدستا ن تو
  سبز است
  ما در صلح
  از دستا ن توسبز است
  ما در صلح .

  < گیل آ وا ئی >

  بهزاد .

 3. ما درا ن صلح :
  * * * * * * *
  آ فتا ب از چشما ن تو بر می خیزد
  شبا نه این همه اند وه شرما گینه آ ب میشود
  وانتظا رتو زند گی رافوج فوج پروازمیدهد
  در آسما ن خا ورستا نها ی خاک
  با ری چنین :
  با ری چنین : وطن ازدستا ن تو سبز است
  مادر صلح :

  گذر غریبیست مادر !
  بیا بیا همراه درتب وتا ب حا د ثه
  آ نگا ه حرا س یک د نیا سکو ت !
  دخمه ها ی انفرا د ی و تا بو ت
  ترد ید ما ند ن و شکست
  تا ب می دهد
  مرحم زخمها ی بی مرحمی .

  آ غوشت بستر نوازش است
  چو نا ن تو ت آوای لالائی تو درپرواز
  خیا ل گا ها ها ن شکنجه
  تنها ئی محض
  مجا ل پا ی دار
  سربدار
  هستی وهمسفر ی
  راه مرگ
  لاخ خا ک
  خا ورا ن :
  چه شکو هیست درتو ما در صلح
  که خشم آواها ی
  همه نا روا ئی
  به ترنمی تو ش می دهی
  از سر گذ را ن .
  با ری چنین وطن ازدستا ن تو
  سبز است
  ما در صلح
  از دستا ن توسبز است
  ما در صلح .

  < گیل آ وا ئی >

  بهزاد .

 4. نو روزی بی تو !
  * * *
  هوا ی خا نه سنگین است وافسرده ا ست !

  گلی بی آ ب درگلد ا ن روی میز پژمرده ا ست


  صدا ی بوسه یا موج طنین خند ه ای مرده ا ست

  غبا رآینه پوشیده راه جلو ها ی پا ک را برخویش

  چراغ سقف لرزا ن ا ست از تشویش

  ورق ها ی کتا بی نیمه بازاست

  منتظر د ست آ شنا ئی را

  نشسته گربه شیطا ن نا آرام وبازیگوش

  کنار پنجره بیحوصله ، اند و هگین خا موش

  سراپا پرده و دیواروایوا ن گوش

  که شا ید بشنوند ازخا نه گلبا نگ صدا ئی را

  ویا برسنگفرش کوچه ریزد پرتو فا نوس

  به همراه نفسها ی شتا ب آ لود دلبند ی

  که جا ن را می شکو فا ند زرستا خیز لبخند ی

  نفس را میفشا رد لحظه های حسرت وافسوس

  که با آ ن یا د ، آرام وقراری دلنشین با شد

  نوازشها ی دستی نا زنین باشد

  چه آزاریست درزند ان !
  چه آزاریست درزند ا ن ، درشب نوروز !

  < محمد زهری >
  بهزاد . نوروز : 1389

دیدگاه تان را وارد کنید