ازجهانیان کمک بخواهیم، جنایتکاران حاکم درمورد دستگیرشدگان ومفقود شدگان به هیچکس پاسخگو نیستند!
وکلا و حقوق دانان مدافع حقوق بشر و کرامت انسانی در سرتاسر جهان!

توحش و اقدامات ضد بشری حکومت افسار گسیخته اسلامی در ایران به اوج رسیده است. این حکومت با کارنامه سیاه ۴۴ سال جنایت و نقض سیستماتیک حقوق بشر و محروم نمودن شهروندان ایرانی از ابتدائی ترین حقوق طبیعی و انسانی خود، این روزها یکبار دیگر دست به قتل عام زنان و مردان جوان معترض در سرتاسر ایران زده است.
حاصل توحش حاکمیت اسلامی برای حفظ حاکمیت غیرقانونی خود و مقابله با خیزش بزرگ و سراسری مردم ایران که با هدف سرنگونی حکومت اسلامی شعار "زن-زندگی-آزادی" را سرلوحه قرار داده است، تا کنون صدها کشته و مجروح و هزاران بازداشت شده و ناپدید شده است. رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نیروهای سرکوبگر و شخص سیدعلی خامنه ای مسئول مستقیم سرکوب مردم و قتل عام کودکان و زنان و جوانان ایرانی در هفته های اخیر هستند.
اینک وقت آن رسیده است که وکلا و حقوق دانان مدافع حقوق بشر در دنیا از دادگاه بین المللی کیفری درخواست نمایند برای محاکمه غیابی سران جنایتکار حکومت اسلامی که اکثر آنا سابقه ۴۴ سال جنایت علیه بشریت را در کارنامه سیاه خود دارند، یک دادگاه بین المللی تشکیل دهد.

هموطنان آزادیخواه ومدافع حقوق بشردرخارج ازکشور!

از ایرانیان خارج از کشور که تا کنون در پشتیبانی از رستاخیز ملی ایرانیان و جلب حمایت جهانیان از انقلاب زن-زندگی-آزادی نقش بسیار مهم و ارزنده ای ایفا کرده اند انتظار میرود که حمایت از دستگیرشدگان و ناپدیدشدگان و بطور کلی دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی را در دستور تظاهرات و تجمع های جاری خود قرار دهند، چرا که حاکمیت اسلامی به موازات سرکوب و کشتار معترضان در خیابان، با دستگیری های گسترده و صدور احکام اعدام و زندانهای دراز مدت برای جوانان دستگیرشده قصد دارد مردم ایران را از انقلاب زن-زندگی-آزادی باز دارد و دوباره فضای ترس و وحشت را برجامعه حاکم گرداند.
دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای آزادی آنان بخش جدائی ناپذیری از مبارزه ایرانیان برای دستیابی به حقوق بشر و دمکراسی در ایران است.
روز شنبه ۱۹ نوامبر یکبار دیگر صدها هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در سرتاسر دنیا به پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و اعتراض به جنایات حکومت اسلامی در اروپا و امریکا و استرالیا و سایرمناطق جهان به خیابان می آیند.
"کارزار حقوق بشر برای ایران" از تمام سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری درخواست میکند که افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت وخیم جوانان دستگیرشده و مفقود شده و همچنین کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی که از سابق در اسارت دژخیمان خامنه ای بسرمی برند، بنمایند.
ما باید از دولت ها و سیاستمداران کشور خود بخواهیم که حکومت اسلامی را تحت فشار قرار دهند که دست از رفتار وحشیانه اش در مورد دستگیرشدگان و مفقودشدگان و بطور کلی زندانیان سیاسی-عقیدتی بردارد و در اسرع وقت احکام اعدام صادره از طرف بیداگاههای غیرقانونی تحت فرمان رهبر و نیروهای امنیتی را لغو نمایند.

کارزار حقوق بشر برای ایران
با حمایت شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
۱۷ نوامبر ۲۰۲۲

        

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید