اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در زندان اوین به سر میبرد در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی از روز ۱۰ اردیبهشت اعتصاب غذا کرده است. جمعی از معلمان اعلام کردهاند از روز ۱۲ اردیبهشت (روز معلم) به مدت ۳ روز در همبستگی با او اعتصاب غذا میکنند.
عکس دسته جمعی معلم و شاگردان یک کلاس درس در همبستگی با اسماعیل عبدی
معلمان در نامه‌ای به این مناسبت  نوشتهاند:
«به همان مواردی که جناب عبدی در اعتراض به آنها در اعتصاب غذا هستند ما هم اعتراض داریم .آیا تقاضای زیادی است که معلمان عدالت خواهی که به ناروا بازداشت و محبوس کرده‌اید، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، درخواست برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه دارند؟»
معلمان در ادامه به نقش آموزگار اشاره کرده اند و اطمینانی که والدین در سپردن آموزش فرزندانشان به آنان دارند و پرسیدهاند:
«به راستی در کجای جهان اعتراض به حق و حقوق صنفی، آن هم توسط فرهیخته‌ترین قشر جامعه، حتی یک روز زندان دارد که شما سال‌ها معلمان بی‌گناه را زندانی می‌کنید؟»
معلمان اعلام کردهاند روزهای سه شنبه ، چهار شنبه ،پنج شنبه ۱۲ و۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۶ در اعتصاب غذا اسماعیل عبدی را همراهی خواهند کرد.
تا کنون ۳۵ معلم نامه اعلام اعتصاب غذا را امضاء کرده‌اند.
چندین کانون صنفی معلمان مناطق مختلف نیز بیانیه‌هایی در حمایت از خواستهای عبدی صادر کردهاند.