گزارشی از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

گزارش ارسالی یک بازنشسته برای سایت مادران پارک لاله ایران

پیرو اعلام افزایش حقوق باز نشستگان تامین اجتماعی توسط آقای سالاری مدیر عامل این سازمان برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ که مورد اعتراض باز نشستگان است، در ۱۸ فروردین یک تجمع خودجوش صورت گرفت.

زمانی که ما باز نشستگان جلوی سازمان تامین اجتماعی در خیابان آزادی تهران جمع شدیم، با حضور و ممانعت نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و ماموران زن و مرد اطلاعاتی روبرو شدیم که اجازه تجمع نمی دادند و سعی می کردند که همه را متفرق کنند. تعدادی مقاومت کردیم و در دسته های چند نفری در خیابان های اطراف ماندیم و اعتراضات به صورت پراکنده جریان داشت و با ماموران بحث های اعتراضی در گرفت و در این بحث ها زنان نقش فعال تری داشتند.

ماموران، معترضان را به یک خیابان فرعی فرستادند. در آن جا فردی که می گفتند از نیروهای امنیتی است، آمد و گفت یک نامه بنویسید و سه نفر بروند داخل سازمان دفتر خانم حیدری که رئیس یکی از معاونت ها است. ما نیز تصمیم گرفتیم این نامه را بنویسیم و نامه توسط چند نفر نوشته شد. حاضران حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر بودند و آن نامه را امضا کرد
ند و توسط ۴ نفر به دفتر خانم حیدری ارسال شد. زنان معترص با همدیکر می گفتند بهتر است جلوی درب سازمان برویم تا دوستان ما تنها نباشند. کم کم از میان ماموران حرکت کردیم و به جلوی درب سازمان رسیدیم.

ماموران مراقب ما بودند، ولی مانع رفتن ما نشدند. در جلوی درب سازمان تعدادی از ماموران مانع شدند و ما را به عقب راندند. باز نشستگان شروع به اعتراض کردند و شعار می دادند. دوباره ما را به همان خیابان فرعی هدایت کردند و آنجا ماندیم و دوباره باز گشتیم. این بار لباس شخصی ها حضور نداشتند، ولی ماموران انتظامی بودند و خیلی مانع ایستادن ما نشدند. ساعت ۱۳.۱۵ دو نفر از چهار نفری که به داخل سازمان دفتر خانم حیدری رفته بودند، بازگشتند. آن ها گفتند نامه را تحویل دادیم و شفاهی تمام خواسته های باز نشستگان از افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ طبق تورم و همسان سازی، میزان عیدی باز نشستگان طبق قانون کار، مزایای درمانی و مشکلات بیمه تکمیلی را عنوان کردیم و ایشان نیز همه را یادداشت کرد.

هنگامی که دوستان در داخل دفتر مشغول صحبت بودند، ما نیز در بیرون با مردم و با ماموران مشغول صحبت بودیم و تعدادی رفتند. برخی از ماموران با ما همدردی و برخی تهاجمی برخورد می کردند و ما هم مقاومت می کردیم و این تجمع در تهران تا سال ۱۳.۴۵ ظهر ادامه داشت.

تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم.
۱۸ فروردین ۱۴۰۰


Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید