گزارشی از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران- ۲۹ فروردین ۱۴۰۰


یکشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۱۰/۳۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در برابر این سازمان حضور مجدد یافتند.

در آغاز گردهمایی یک نفر بازداشت شد و مدت‌ها جمعیت خواستار آزادی او بود: "کارگر بازنشسته، آزاد باید گردد"
سپس: "اسماعیل گرامی، آزاد باید گردد" قفل دهان‌ها را باز کرد.

چندین فیلمیردار وجود داشت که مورد سرزنش جمعیت قرار گرفتند:
"مرگ بر فیلمبردار وابسته" سر داده شد‌.
شعارهای معیشتی ورد زبان بازنشستگان بود: 
*حقوق‌های نجومی، از بودجه عمومی، ملغا باید گردد
*تعدیل ساختاری، نابود باید گردد
*بیمه‌های تکمیلی، دزد سر گردنه
*تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم

سپس به اعتراضاتی از نوع دیگر پرداختند: 
* از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم
*مرگ بر سالاری دروغگو
*واکسن رایگان، حق مسلم ماست
*کارگر معلم پرستار، اتحاد اتحاد
*وعده‌ی همسانسازی، دروغ بود و ریا بود.
در این میان پلاکاردهایی بین جمعیت پخش شد که شعارهای زیر روی آن نوشته شده بود:
*ماده ۹۶ تامین اجتماعی اجرا باید گردد
*اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
*همسانسازی اجرا باید گردد
*ما بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان برچیده شدن قانون همکار و غیر همکار و رفع تبعیض هستیم

بعضی از شعارها از طرف خود جمعیت مطرح می‌شد و بقیه تکرار می‌کردند که شکل جالبی بود.
در انتها بازنشستگان قرار گذاشتند که یکشنبه ۵ اردیبهشت مقابل مجلس حضور داشته باشند.

در زمانی که جمعیت پراکنده شده بود، دو خانم نسبتا جوان را که همیشه سخنرانی می‌کنند، سوار ماشین نیروی انتظامی کردند و بردند.
مردی که در آغاز تجمع دستگیر شده بود نیز از داخل وزارت کار با دستبند بیرون آوردند و بردند.

ارسالی از یک بازنشسته

اتحاد بازنشستگان

#تاحق_خودنگیریم_آروم_نمینشینیم 

شورای بازنشستگان ایران

@Shbazneshasteganir
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید