محمد حسین پناهی(راست) و رامین حسین پناهی(چپ)
رامین حسین پناهی که تیر ۹۶ دستگیر شده  روز ۵ بهمن سال جاری در دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در احزاب کوردی» به اعدام محکوم شد. افشین و رامین حسین پناهی در اعتراض به این حکم در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.
 محمد حسین پناهی که از سه روز پیش در خانه خود اعتصاب غذا کرده ۷۸ ساله است.
محمد حسین پناهی پدر رامین و افشین پناهی دو زندانی سیاسی کرد که در اعتصاب غذا بسر می‌برند، سه روز است در همبستگی با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زده است.
رامین حسین پناهی که تیر ۹۶ دستگیر شده  روز ۵ بهمن سال جاری در دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در احزاب کوردی» به اعدام محکوم شد. افشین و رامین حسین پناهی در اعتراض به این حکم در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.
 محمد حسین پناهی که از سه روز پیش در خانه خود اعتصاب غذا کرده ۷۸ ساله است.