ما خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط شهناز اکملی هستیم!

بار دیگر موجی از دستگیری ها آغاز شد. رژیم دیگر تحمل کوچکترین فعالیتی را از جانب معترضان و دادخواهان ندارد. این بار شهناز اکملی یکی از مادرانی را که از سال 88 پس از کشته شدن فرزند برومندش مصطفی کریم بیگی پرچم دادخواهی را در دست گرفته است، بازداشت نمود. 
حکومت اسلامی به جای پاسخگویی به پرسش های حق طلبانه شهناز و دیگر مادران، آنان را دستگیر و بازداشت می کند تا بدین وسیله صدای دادخواهی آنان را خاموش کند غافل از آنکه هر چه ظلم بیشتر شود صدای دادخواهان بلندتر خواهد شد. 
ما مادران پارک لاله بدینوسیله اعتراض خود را به دستگیری خانم شهناز اکملی اعلام نموده و خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط او هستیم.
مادران پارک لاله ایران
7 بهمن 1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید