پیام رسول بداقی به جعفر عظیم زاده

برگرفته از سایت اتحاد
11 تیر 1395


به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده
به نام شرف وانسانیت
به نام راستی ودرستی وپایدار
به نام پایداری و مبارزه
 به نام آزادی
به نام اشک های رنج کشیدگان
 به نام تاول دست رنجبران
به نام دلهای آرزومندان
تبریک به معلمان
تبریک به کارگران
تبریک به جعفردردمند و رنج کشیده وخانواده ی آررومند او
تبریک به ستمدیدگان این مرزوبوم
که تازیانه های بی عدالتی خودکامگان تکراری تاریخ بر زندگی ومرگ آنان نقش شرف وبزرگی زده است.
مردمانی که تازیانه های ستم نام نیک آنان را برسینه تاریخ حک کرده است.
سلام برزنان ومردان آگاه و شجاعی که میروند تا جامعه ی انسانی-ایرانی را برپایه ارزش های واقعی بنا بگذارند، وسروری ای را که گروهی با گداصفتی و دریوزگی وفریب و نیرنگ وریا ودزدی ودروغ ازچنگ صاحبان واقعی آن ربوده اند، بازپس گرفته و به ملت شریف وآبرومند، متفکرومداراگر و زحمتکش تحویل نمایند.
دیدگانم رانثارگامهای واراده های پولادین مردمانی می کنم، که گمنام، بانام، باجان، بامال ودسترنج واندیشه ی خویش تلاش می کنند، تا اخلاق، انسانیت، اعتماد، آرامش وآسایش به تاراج رفته ی این ملت را به آنان باز گردانند.
به امید تلاش بیشتری برای آزادی سایرزندانیان بی گناه وارجمندی که درآنسوی دیوارهای مخوف زندان های ستمگران، چشم امیدشان وگوش آرزویشان به فریادهایی است که از حلقوم ملتی ستمدیده بیرون آید.
به امیدروزی که بنیاد دزدی، دروغ، فریب وریا ومفت خوری از این کشوربه همت اندیشه و بازوی این مردم برچیده شود.
                            
رسول بداقی

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید