ﻣﺎدر ﻣﺤﻤﺪ داوري ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‬


‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ - ﻣﺤﻤﺪ داورﯼ، ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮان و‬ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺳﺤﺎمﻧﻴﻮز، در روز ٧١ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ‬ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻬﺪﯼ آﺮوﺑﯽ و دﻓﺘﺮ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ ﺻﺎدرﻩ از ﺳﻮﯼ‬دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.‬
‫ﺁﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر اﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ:‬
‫ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن‬
‫دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‬
‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﺎﻩ هﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﻳﺪن و ﻳﺎ ﺁزادﯼ ﻓﺮزﻧﺪ‬دﻟﺒﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.‬ﭘﺴﺮ ﻣﻦ " ﻣﺤﻤﺪ داورﯼ " ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﺗﺎرﻳﺦ هﻔﺪهﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ‬ﺳﺎل 1388 در دﻓﺘﺮ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.‬اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 8 ﻣﺎﻩ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزﻩ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ!‬
‫ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن!‬
‫"ﻣﺤﻤﺪ داورﯼ " ﻧﺎن ﺁور ﻣﻦ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.‬ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ، ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﻮرﮔﺎن ﭼﺎﻧﮕﻴﺮاﯼ، ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ او ﭘﺪر ﻧﺪارد!‬
اﮐﻨﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﯽ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ ام ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ؟‬
‫هﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ ام ﮐﻢ ﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.‬ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ‬ﮐﻨﻨﺪ ، او را اذﻳﺖ و ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ او‬و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.‬
‫ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن!‬
‫اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ...‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ را ﺑﻪ "دﻋﻮت از ﻳﮏ ﭘﺸﻪ ﺑﺮاﯼ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻣﺎﻻرﻳﺎ" ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ وﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ﺑﮕﻴﺮم. از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ‬ﭘﺴﺮ ﻣﻦ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.‬در اﻳﺮان ﺗﻤﺎم راﻩ هﺎ ﺑﻪ روﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ.‬ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﻳﻦ هﻤﻪ ﻇﻠﻢ وﺳﺘﻢ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ‬ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ!‬
‫ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ‫هستم 
ارادﺗﻤﻨﺪ‬
‫ﻳﮏ ﻣﺎدر دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ از اﻳﺮان‬
‫ﻣﺎدر ﻣﺤﻤﺪ داورﯼ‬
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید