ﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺎدر ﻛﺎوه ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ درﺑﻨﺪش

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎدر، اﻣﺮوز ﻧﺰدﻳﮏ 8 روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ هستی و ﺧﺪا ﻣﯽ‬داﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ روزهﺎ و شبها ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎرها ﺗﻮﻟﺪت را ﺑﻪ ﻳﺎد‬ﺁوردﻩ ام…ﺑﺎ ﺁن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎدرزادﯼ در دهانِ ﮐﻮﭼﮏ ِ زﻳﺒﺎﻳﺖ…ﻳﮏ هفته از‬ﺗﻮﻟﺪت ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﻦ دردهاﯼ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ، ﺗﻮ را در ﺁﻏﻮﺷﻢ از‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدم…ﺗﻮ ﻳﮏ ﮐﻮدﮎ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯼ و ﻣﻦ‬‫ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁوردن ﺗﻮ ﺑﻮدم…ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮدم را ﺳﺮزﻧﺶ‬ﻣﯽ ﮐﺮدم…ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و ﻋﻤﻞ های ﭘﯽ در ﭘﯽ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﺑﺰرگ‬ﺷﺪﯼ…و ﺣﺎل ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻢ 08 روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ هستی و‬ﻣﻦ هرﻟﺤﻈﻪ ﯼ اﻳﻦ هشتاد روز را درﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩ ام…ﻧﮕﺮان ﺧﻮراﮎ ﺗﻮ ﮐﻪ هر‫ﻏﺬاﻳﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮرﯼ و ﻧﮕﺮان ﺧﻮاب ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﻳﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮕﺮان‬‬ﻧﻔﺲ ﮐﺸﻴﺪﻧﺖ در ﺁن اﺗﺎﻗﮏ اﻧﻔﺮادﯼ…‬ﭘﺴﺮم، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ و اﺣﺴﺎس ﻗﺒﻠﻢ و ﻗﺪرت پاهای ﺧﺴﺘﻪ ام هستی…ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ‬دﻟﺨﻮﺷﯽ ام ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن و اداﻣﻪ ﯼ زﻧﺪﮔﯽ هستی…ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ‬روزهاﯼ ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ…هر ﺷﺐ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮم ﺑﻪ ﮐﺘﺎبهایﻗﺎﻧﻮﻧﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﻴﺎﺑﻢ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺖ…و هر ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهی ات اﺳﺖ ﮐﻪ‬ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد….هنوز اﺗﻬﺎم ﺗﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و هیچکس ﺑﻪ ﻣﻦ‬ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽ دهد…ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان را رها ﮐﺮدﻩ و هر ﺻﺒﺢ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻣﯽ‬روم و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت…ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮم…اﻓﺴﻮس و ﺻﺪ اﻓﺴﻮس‬ﮐﻪ هیچکس اﺣﺴﺎس ﻣﺎدراﻧﻪ ﯼ ﻣﺮا درﮎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ…در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ‬دﻳﺪﻣﺖ، دﺳﺖ هایت ﻳﺦ ﮐﺮدﻩ و ﺻﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﻟﺮزﻳﺪ…ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﭘﺴﺮم؟ ﺁﻳﺎ‬ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ؟ هر ﺷﺐ ﺑﺮاﻳﺖ دﻋﺎﯼ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ و از ﺧﺪا ﻣﯽ‬ﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁراﻣﺸﯽ دهد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻳﻦ روزها رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ…‬ﻋﺰﻳﺰم، دﻳﮕﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮدن و ﭘﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ…‬دﻳﺪن ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ات دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ اﺳﺖ…ﺗﻤﺎم ﻳﺎدﮔﺎرﯼ‬ِ‬هاﺖ را ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎب ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ… ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺁرزوﯼ‬دوﺑﺎرﻩ در ﺁﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ…ﮐﺎرﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺖ اﻧﺠﺎم‬ دهم…ﺟﺰ دﻋﺎ ﮐﺮدن و دﻋﺎ ﮐﺮدن و دﻋﺎ ﮐﺮدن…و اﺷﮏ هایی ﮐﻪ ﺑﺪرﻗﻪ ﯼ‬راهت ﮐﺮدﻩام…اﻣﻴﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻳﻦ روزهاﯼ ﺳﺨﺖ را ﺑﮕﺬراﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهیت ثابت شود و پیش ما بر گردی.
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‬
‫ﻣﺎدرت‬
‫ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ داوودﯼ ﻓﺮ‬
‫2اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89

Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید