بیانیه دوم فراخوان دهندگان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)

Photo: ‎تلاش برای لغو مجازات اعدام

بیانیه دوم فراخوان دهنگان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)

مردم شریف و انسان دوست ایران، همراهان گرامی!

همدلی ها وهمراهی هایی که شما در پشتیبانی ازحرکت اجتماعی فراخوان لغوگام به گام مجازات اعدام درایران (کارزار لگام) نشان دادید، نه تنها عامل نیروبخش بسیارجدی و اثربخش برای ما تهیه کنندگان متن نخست این درخواست بود، بلکه به بیدارشدن وجدان شماری چشمگیر از نیروهای پشتیبان حفظ حرمت و کرامت جان وشان انسان نیز انجامید. ما از آغاز نیز خود را بخشی از این خواست انسانی جامعه ی خویش می دانستیم و بنابراین ماموریت ما همان بود که سرانجام به ناگزیر انجام دادیم؛ اما بی تردید درهمانجا که کار را شروع کردیم متوقف نخواهد ماند. اکنون پشتیبانیها ونیرو رسانی های شما وهمه ی آنانکه این آرزوی انسانی را متبلور کردند، به صورت حرکتی تازه ونوپا درآمده است که هنوز نهری از آن نهرهای پهناور است که باید به هم بپیوندند و به دریای امید و آرامش انسانی راه یابند.

این حرکت که می تواند به صورت درخواست های مکتوب، گردآوری امضا، فراخوان های مجازی، انواع خبررسانی ها، برگزاری همایش های مصلحانه، دفاع از لغو مجازات اعدام و انواع پیام رسانی های ابتکاری، درحوزه های اجتماعی، ادبی وهنری و جز آن ادامه یابد، هنوز به آنچنان توانی که همه ی ما انتظار داریم نرسیده است. انتظار ما این است که وجدانهای بیدار جامعه و گیرندگان پیام درون و انسانهای برخوردار از احساس همبستگی بشری بسیار بیش ازاین و به گونه ای اثربخش تر و پیگیرتر باورمندان به لغو مجازات اعدام را به تکاپوی عملی و نشان دادن خواست و آرمانشان دعوت کنند. بگذارید این پویش انسانی این بار نه به نام یکایک ما که خود را موظف به ایجاد جامعه ای آزاد، صلح آمیز و رها از خشونت، تجاوز و ستم می دانیم، بلکه به نام روح انساندوستانه همگانیمان، ثبت شود.

ما، با سپاس از همه ی پشتیبانیهای شما و با درخواست مداومت در کار لغو مجازات اعدام، بار دیگر براین باور خویش پا می فشاریم که گرفتن جان آدمیزادگان (هرچند که خطاکار باشند)، به هیچ رو درمان دردهایی که متاسفانه به صورت آسیبهای ویرانگر متوجه جوامع بشری، به ویژه جامعه ی ما، شده است نیست، بلکه عامل تشدیدکننده ی آن است. ازهمه مهمتر اینکه برقرار ماندن مجازات اعدام و شیوه های کور انتقامجویی می تواند به گونه ای نگران کننده به صورت ابزاری ابلهانه برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و دگراندیشان در آید. 

لغو مجازات اعدام را هم اکنون از درخواست لغو مجازات اعدام همه ی متهمان سیاسی و عقیدتی آغاز کنیم 

در راه نجات جامعه مان از بدیها و کژیها از راه صلح و احترام به آزادی و جان آدمی بکوشیم

بابک احمدی، نویسنده و مترجم 
سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر
جعفر پناهی، کارگردان و فیلم نامه نویس
علیرضا جباری، نویسنده و مترجم
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی
پروین فهیمی، فعال حقوق بشر ـ مادر شهید سهراب اعرابی
اسماعیل مفتی زاده، فعال حقوق بشر
محمد ملکی، فعال سیاسی و رییس اسبق دانشگاه تهران
محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز

برای پیوستن به کارزار لگام از طریق فرم زیر اعلام پشتیبانی خود را اعلام کنید 
http://goo.gl/K8rTLK

یا به صفحه کارزار لگام در فیس بوک بپیوندید و پیام، پشتیبانی، خبر و اقدامات عملی خود را به اطلاع کارزار برسانید.
https://www.facebook.com/karzar.legam‎
تلاش برای لغو مجازات اعدام

مردم شریف و انسان دوست ایران، همراهان گرامی!

همدلی ها وهمراهی هایی که شما در پشتیبانی ازحرکت اجتماعی فراخوان لغوگام به گام مجازات اعدام درایران (کارزار لگام) نشان دادید، نه تنها عامل نیروبخش بسیارجدی و اثربخش برای ما تهیه کنندگان متن نخست این درخواست بود، بلکه به بیدارشدن وجدان شماری چشمگیر از نیروهای پشتیبان حفظ حرمت و کرامت جان وشان انسان نیز انجامید. ما از آغاز نیز خود را بخشی از این خواست انسانی جامعه ی خویش می دانستیم و بنابراین ماموریت ما همان بود که سرانجام به ناگزیر انجام دادیم؛ اما بی تردید درهمانجا که کار را شروع کردیم متوقف نخواهد ماند. اکنون پشتیبانیها ونیرو رسانی های شما وهمه ی آنانکه این آرزوی انسانی را متبلور کردند، به صورت حرکتی تازه ونوپا درآمده است که هنوز نهری از آن نهرهای پهناور است که باید به هم بپیوندند و به دریای امید و آرامش انسانی راه یابند.

این حرکت که می تواند به صورت درخواست های مکتوب، گردآوری امضا، فراخوان های مجازی، انواع خبررسانی ها، برگزاری همایش های مصلحانه، دفاع از لغو مجازات اعدام و انواع پیام رسانی های ابتکاری، درحوزه های اجتماعی، ادبی وهنری و جز آن ادامه یابد، هنوز به آنچنان توانی که همه ی ما انتظار داریم نرسیده است. انتظار ما این است که وجدانهای بیدار جامعه و گیرندگان پیام درون و انسانهای برخوردار از احساس همبستگی بشری بسیار بیش ازاین و به گونه ای اثربخش تر و پیگیرتر باورمندان به لغو مجازات اعدام را به تکاپوی عملی و نشان دادن خواست و آرمانشان دعوت کنند. بگذارید این پویش انسانی این بار نه به نام یکایک ما که خود را موظف به ایجاد جامعه ای آزاد، صلح آمیز و رها از خشونت، تجاوز و ستم می دانیم، بلکه به نام روح انساندوستانه همگانی مان، ثبت شود.

ما، با سپاس از همه ی پشتیبانی های شما و با درخواست مداومت در کار لغو مجازات اعدام، بار دیگر براین باور خویش پا می فشاریم که گرفتن جان آدمیزادگان (هرچند که خطاکار باشند)، به هیچ رو درمان دردهایی که متاسفانه به صورت آسیب های ویرانگر متوجه جوامع بشری، به ویژه جامعه ی ما، شده است نیست، بلکه عامل تشدیدکننده ی آن است. ازهمه مهمتر اینکه برقرار ماندن مجازات اعدام و شیوه های کور انتقام جویی می تواند به گونه ای نگران کننده به صورت ابزاری ابلهانه برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و دگراندیشان در آید.

لغو مجازات اعدام را هم اکنون از درخواست لغو مجازات اعدام همه ی متهمان سیاسی و عقیدتی آغاز کنیم

در راه نجات جامعه مان از بدیها و کژیها از راه صلح و احترام به آزادی و جان آدمی بکوشیم

بابک احمدی، نویسنده و مترجم
سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر
جعفر پناهی، کارگردان و فیلم نامه نویس
علیرضا جباری، نویسنده و مترجم
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی
پروین فهیمی، فعال حقوق بشر ـ مادر شهید سهراب اعرابی
اسماعیل مفتی زاده، فعال حقوق بشر
محمد ملکی، فعال سیاسی و رییس اسبق دانشگاه تهران
محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز

برای پیوستن به کارزار لگام از طریق فرم زیر اعلام پشتیبانی خود را اعلام کنید

یا به صفحه کارزار لگام در فیس بوک بپیوندید و پیام، پشتیبانی، خبر و اقدامات عملی خود را به اطلاع کارزار برسانید.


“Ending executions in Iran Step by Step”


Since coming to power in Iran in 1979, the Islamic regime has held one of the darkest records of executions in modern history. This record started with the indiscriminate execution of the officials of the Shah’s regime, followed by the execution of political dissidents, leading to the mass execution of more than 4000 political prisoners in summer 1988. These barbaric acts were followed by the assassination of activists and writers during the 1990s. All the while, the regime has also engaged in the public and non-public execution of criminals.   

These forms of punishments such as public executions have not deterred the criminals of committing unlawful acts, and have instead created a culture of vengeance among the families and loved ones.


In the past seven months after the election of Hassan Rouhani as president, around seven hundred people have been executed, some in public.  As a result of these failures on the part of Iranian judicial system, some of the well known political and social activists in Iran have initiated a campaign under the name of “Ending Executions Step by Step”, with the Persian acronym LEGAM.   

As a first step, LEGAM aims to eliminate public executions that create a deep wound in the Iranian psyche and subsequently initiate a discourse to eliminate executions from the IRI criminal justice system once and for all. 

We call upon all individuals, organizations, states and local officials, who support human rights and condemn the loss of lives of individuals through execution to join us to support “LEGAM” campaign.


The following is the second public statement of LEGAM:


Supporting the gradual abolition of capital punishment in Iran


To the people of Iran and all progressive individuals of the world:


Physical, verbal and legally enforced violence impede any type of social and individual progress in any society and lower any chance of reform from within.

If we accept the act of taking one’s life through execution as against upholding any human dignity, doing so publicly is reprehensible under any condition and has to be stopped.
It is upon us to seek other measures instead of resorting to capital punishment and pursue educational and rehabilitative measures in this regard.

Pursuant to our strong belief in rejecting violence and execution as its jarring manifestation, we recommend the following action steps and urge all like-minded individuals to help us achieve these objectives.

1.     To expeditiously educate suspects and those who have committed crimes, instead of resorting to capital punishment and considering this a matter of national urgency

2.     To treat cases of juvenile delinquency with leniency and reduce their sentence with the understanding that they might not have committed these misdeeds if they had reached the age of maturity


3.     To urgently outlaw inhuman and barbaric acts of punishment stipulated in the law such as public hanging or dismembering of body parts

4.     To eliminate the act of stoning from criminal law and consider it as inhuman, brutal and barbaric

5.     To reconsider the sentences of political prisoners in execution row, as their engagement in political activities is in compliance with their basic rights as citizens and their freedom of conscience and expression.We urge all Iranians who advocate non-violent measures to help us pursue and spread the message of this campaign.

Signatories:

Babak Ahmadi (Author and translator)
Simin Behbahani (Writer and poet)
JafarPanahi (Filmmaker)
Alireza Jabari (Writer and translator)
FariborzRais Dana (Economist)
ParvinFahimi (Human Right Activist)
Esmail MoftiZadeh (Human Right Activist)
Mohammad Maleki (Political Activist)
Mohammad NouriZad( Writer)


 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید